Skip to content Skip to footer

Değerli Misafirimiz,

Bu bildiri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı Kanun) uyarınca kişisel verilerin işlenmesi hakkında bir bilgilendirme içermektedir.

İşlenen Kişisel Veriler:

 • Kimlik bilgileri (ad-soyad)
 • İletişim bilgileri (e-posta adresi)
 • İşlem güvenliği bilgileri (IP adresi, site trafiği bilgileri vb.)

İşlemenin Amaçları:

 1. İnternet sitesi üzerinden gönderilen taleplere ve mesajlara yanıt verme ve ilgili iletişim faaliyetlerini yürütme.
 2. Sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi ile ilgili tüm aşamalar.
 3. İnternet sitesinin güvenliğini sağlama.

Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel veriler, yasal yükümlülükler nedeniyle veri işleme yetkisi olan kamu kurumları haricinde üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Dayanak: Kişisel veriler, internet sitesi ve iletişim formu aracılığıyla toplanır ve işleme amacına uygun süre boyunca işlenir. Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı aşağıda belirtilmiştir:

 • Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için verilerin işlenmesi gerekli olduğu için (KVKK madde 5/2-c).
 • Veri işleyenin meşru menfaatlerini korumak için verilerin işlenmesi gerektiğinden ve bu işlemin veri sahibinin temel haklarına ve özgürlüklerine zarar vermediğinden (KVKK madde 5/2-f) işlemeye hukuki bir dayanak bulunmaktadır.

Haklarınız: Kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili bilgi talep etme.
 • İşleme amacını ve verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü tarafları öğrenme.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme.
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme.
 • Düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin üçüncü taraflara bildirilmesini talep etme.
 • İşlenen verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle uğranılan zararın tazminini talep etme.

Veri Sorumlusuna İletişim Bilgileri: Buğra İpek Adres: Altunizade, Üsküdar İstanbul, 34662 Türkiye E-posta: kvkk@drbugraipek.com

Veri sorumlusu ile iletişim kurarak haklarınızı kullanabilirsiniz.